IMG กลุ่มแผนงาน About Contact Log in
IMG-LOGO
หน้าแรก IT66 รายละเอียด

by กลุ่มแผนงาน -   ม.ค. 66

ความมั่นคงปลอดภัยกลุ่มแผนงาน

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความมั่นคงปลอดภัยกลุ่มแผนงาน
2. แนวปฏิบัติการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกลุ่มแผนงานประจำปี 2566
3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. แผนการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มาตรการ_กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
7. คู่มือการใช้งานด้าน IT
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์ใหม่
9. แบบฟอร์มยืมคืนอุปกรณ์