IMG กลุ่มแผนงาน About Contact Log in
IMG-LOGO
หน้าแรก ITA65 รายละเอียด

องค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสาร OIT

ชื่อเอกสาร โหลดไปแล้ว ดาวน์โหลด
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน(GFMIS)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน(ตัวชี้วัด พรบ.)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน(ตัวชี้วัด พรบ ระดับเป้าหมาย)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน(ตัวชี้วัด พรบ ระดับผลผลิต)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน(ตัวชี้วัด พรบ ระดับกิจกรรม)
O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(ข้อมูลให้บริหารตามภารกิจหลักของกรมสบส.)
O19-1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(ผลการเบิกจ่ายทุกงบ)
O19-2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2566)
O19-3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ(จัดสรรรายการงบลงทุน)
O33 รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
O34-O35 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ