IMG กลุ่มแผนงาน About Contact Log in
IMG-LOGO

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564

by สุพจน์ -  9 ก.ย. 2565  341 Views 0 Comment
IMG

           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และด้านสุขภาพภาคประชาชน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนสุทธิ 777,685,200 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 777,206,030.06 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนหกพันสามสิบบาทหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 99.49 และได้ดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจตามตัวชี้วัด 14 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง

เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร โหลดไปแล้ว ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
Tags:
Share: